Home ] Up ] For Authors ] Peer Review ] Board ] Indexing ] Site Contents ] Recent Journal-Search ]

Home
Issues Archive
For Authors
Peer Review
Board
Indexing
Site Contents
Recent Journal-Search

Recent 2

Vol. 1 (2000), Nr. 2 (2)

CONTENTS

Unele particularităţi ale utilizării teoriei matematice a jocurilor la analiza sarcinii de producţie din sistemele flexibile de fabricaţie

 • Horaţiu BULEA

Modelarea matematică a influenţei parametrilor regimului de prelucrare asupra rugozităţii suprafeţei la rectificarea plană cu discuri diamantate a ceramicii din oxid de aluminiu

 • Romeo CIOARĂ

Studiu privind eficienţa dotării preselor mecanice cu dublă acţiune cu sisteme auxiliare complementare

 • Romeo-Mihai CIOBANU, Mihai NICULAE

Particularităţi ale aplicării analizei şi ingineriei valorii la produsele complexe

 • Petru CRUCIAT

Toleranţe şi ajustaje. Intervale şi margini

 • Andrea DEACONESCU, Tudor DEACONESCU

Jetul abraziv - un instrument eficient de prelucrare a suprafeţelor

 • Răzvan DOBREA, Carmen DOBREA

Riscul în procesele investiţionale

 • Constantin DUMITRU

Proiectarea parametrizată a unui modul de presare

 • Constantin DUMITRU, Daniel POPESCU, Ştefan BUZATU

Modelarea sistemelor flexibile de producţie prin reţele Petri

 • Nadia Carmen ENE

Ciclul de viaţă al proiectelor private şi publice. Diferenţe fundamentale

 • Anca FORIŞ, Iuliana CHIOSEA

Analiza ergonomică a preselor mecanice cu batiul deschis, în vederea optimizării constructive a acestora

 • Cătălin GHEORGHE

Asupra eficienţei admiterii la Bursa de Valori Bucureşti

 • Romeo IONESCU, Dumitru AMARANDEI

Eficienţă economică în cercetarea proceselor de prelucrare prin planificarea experimentală

 • Mircea IVAN

Creşterea eficienţei sistemelor de producţie mari prin organizarea  şi funcţionarea lor pe centre de profit

 • Vladimir MĂRĂSCU-KLEIN, Mircea DUMITRU

Eficienţa economică a utilizării materialelor neconvenţionale în construcţia sculelor aşchietoare

 • Liviu MARIAN

Eficienţa sistemelor productive

 • Ion TUREAC

Proiectarea durabilă – resursă a eficientizării  construcţiei şi exploatării maşinilor-unelte

 • Ion VERZEA, Gabriel-Petru LUCA, Valentin VERZEA

Studiu privind "Profilul mentenanţei" în întreprinderi din România


Acţiune de sponsorizare din partea prietenilor din Austria

[PDF]

 
     In cele 15 sejururi ale mele în România am câştigat o adevărată prietenie şi m-am îndrăgostit de această frumoasă ţară. Ajutorul ne produce tuturor bucurie.

     Să sperăm că vom avea parte şi în continuare de aceasta. Noile reglementări de licenţă de import ne-au cam temperat în dorinţe ....

     Principalul animator al acestei acţiuni de sponsorizare pentru catedra IESP, este ziarul Erlaftal-Bote din localitatea austriacă Wieselburg, prin redactorul şef D-l Karl Fehringer, ajutat moral şi material de directorul Gerhard Radinger. Acţiunea umanitară de ajutor a început în 1990, la cea de a 100-a aniversare a ziarului Erlaftal-Bote, când, în luna martie, au trimis un camion de produse alimentare, medicamente şi îmbrăcăminte pentru unele localităţi din Transilvania ...

 


Ioan ABRUDAN, Florin LUNGU, Sorin ŞUTEU

UNELE PARTICULARITĂŢI ALE UTILIZĂRII TEORIEI MATEMATICE A JOCURILOR LA ANALIZA SARCINII DE PRODUCŢIE DIN SISTEMELE FLEXIBILE DE FABRICAŢIE

Rezumat. Lucrarea îşi propune să analizeze comportarea sarcinii de producţie dintr-un sistem flexibil, modelat ca joc matematic, la aplicarea succesivă a teoriei jocurilor pentru determinarea componentelor nucleului tipologic.

SOME PARTICULARITIES OF USING MATH GAMES THEORY FOR ANALYSING THE PRODUCTION TARGET FROM A FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM

Abstract. This paper proposes a study of the behavior of production target from a Flexible Manufacturing System, modeled as math game, to the successive application of math games theory for to determine the components of typological nucleus.


Horaţiu BULEA

MODELAREA MATEMATICĂ A INFLUENŢEI PARAMETRILOR REGIMULUI DE PRELUCRARE ASUPRA RUGOZITĂŢII SUPRAFEŢEI LA RECTIFICAREA PLANĂ CU DISCURI DIAMANTATE A CERAMICII DIN OXID DE ALUMINIU

Rezumat. Lucrarea urmăreşte să determine, prin modelare matematică utilizând funcţii de regresie, dependenţa dintre rugozitatea suprafeţei Ra la rectificarea plană cu discuri diamantate a pieselor ceramice din oxid de aluminiu, şi valorile obţinute la rectificare de forma Ra = f(Vp, St, Vd).

MATHEMATICAL MODELLING OF THE WORKING SYSTEM PARAMETERS INFLUENCE UPON THE SURFACE RUGOSITY TO THE STRAIGHT CUT WITH DIAMOND DISKS FOR CERAMICS PIECES

Abstract. The aim of the work is to determine, through mathematical modelation using regression functions, the dependency expression between the surface rugosity Ra at grinding with diamond wheels of aluminum oxide ceramic (Al2O3) for plan grinding, and the values of the grinding processing mode as Ra = f(Vpt, St, Vd).


Romeo CIOARĂ

STUDIU PRIVIND EFICIENŢA DOTĂRII PRESELOR MECANICE CU DUBLĂ ACŢIUNE CU SISTEME AUXILIARE COMPLEMENTARE Rezumat. Lucrarea îşi propune să analizeze eficienţa dotării preselor mecanice cu dublă acţiune cu echipamente auxiliare de alimentare cu semifabricate, de evacuare a pieselor şi deşeurilor rezultate şi de schimbare rapidă a sculelor utilizate. Fără a face apel la formule cunoscute de calcul al costurilor, s-a căutat a identifica pentru această situaţie particulară un mod de a calcula costul efectiv de producţie al unei piese pentru un lot de mărime dată, precum şi de a determina mărimea minimă a unui lot de piese în condiţii de preţ per piesă impus şi de eficienţă dată.

STUDY ABOUT THE EFFICIENCY OF DOUBLE- ACTION PRESSES ENDOWMENT WITH COMPLEMENTARY AUXILIARY SYSTEMS Abstract. The present paper has in view to analyse if the endowment of the mechanical double-action presses with auxiliary equipments for semi-manufacturing feed, for pieces and resulted waste disposal and for quick change of the used tools is efficiently. Without taking into consideration the known calculus formulas of the prices, the paper tries to identify, for this particularly situation, a way to calculate the effective manufacturing price of a piece from a given size lot, as well as to determine the minimal size of a pieces lot on terms of imposed price per piece and given efficiency.


Romeo-Mihai CIOBANU, Mihai NICULAE

PARTICULARITĂŢI ALE APLICĂRII ANALIZEI ŞI INGINERIEI VALORII LA PRODUSELE COMPLEXE

Rezumat. Lucrarea de faţă prezintă două noi particularităţii, care sunt contribuţii ale autorilor, privind metodologia de aplicare a Analizei şi Ingineriei Valorii. Prima particularitatea poartă numele de Analiza şi Ingineria Valorii pentru Subsisteme şi este utilizată în studierea produselor complexe. Cea de-a doua este denumită Analiza şi Ingineria Valorii în Etape şi se caracterizează printr-un studiu independent asupra costurilor materialului şi salariilor (costului muncii) pentru un anumit produs.

PARTICULARITIES OF VALUE ENGINEERING AND ANALYSIS APPLICATIONS CONCERNING COMPLEX PRODUCTS

Abstract. This paper presents two new procedures, authors’ contributions, concerning Value Engineering and Analysis methodology. The first is named Value Engineering and Analysis on Subsystems, and it is designated to study the complex products. The second is named Value Engineering and Analysis in Stages and it is characterized by the independent study of the material costs and wages (labor costs) for a product.


Petru CRUCIAT

TOLERANŢE ŞI AJUSTAJE. INTERVALE ŞI MARGINI

Rezumat. Sistemul de toleranţe şi ajustaje stabilit prin STAS numărul 1800 are câteva inconveniente: intervalele de dimensiuni nu acoperă uniform întregul interval, abaterile de bază (caracterul de ajustaje) prezintă un salt în zona h-js-k, diferitele abateri de bază (notate cu ....) sunt adoptate faţă de precizia piesei, tabelele cu abaterile de bază şi toleranţe au câteva „zone albe”, sistemul nu este realizat pentru proiectarea rulmenţilor, posibilităţile de aplicare în proiectare sunt empirice şi dificile.

TOLERANCES AND FITS. INTERVALS AND LIMITS

 Abstract. The system of tolerances and fits prescribed by standards no. 8100 has some inconveniences, as: the dimensions intervals do not cover the entire range uniformly, the basic deviations (the fit characters) have a gap in the h-js-k zone, different basic deviations (displaced by D) are adopted with respect to part precision, the tables of basic deviations and tolerances have several “white zones”, the system is not employed by roller-bearing manufactures, the possibilities of its application in design are empirical and difficult.


Andreea DEACONESCU, Tudor DEACONESCU

JETUL ABRAZIV – UN INSTRUMENT EFICIENT DE PRELUCRARE A SUPRAFEŢELOR

Rezumat. Eroziunea cu jet abraziv este un procedeu de prelucrare relativ nou apărut, fiind aplicat cu succes în industriile automobilelor, aviaţiei, electrochimică, a hârtiei, produselor alimentare etc. Principala aplicaţie a jetului abraziv o constituie în debitarea materialelor, fiind posibil însă şi frezări sau strunjiri ale suprafeţelor. În lucrare sunt scoase în evidenţă principalele performanţe tehnice şi economice ale acestui procedeu şi sunt prezentate totodată schema unei instalaţii de prelucrare împreună cu cea mai importantă componentă a sa – sistemul de formare a jetului.

ABRASIVE JET – AN EFFICIENT TOOL FOR SURFACES MANUFACURING

Abstract. The abrasive jet erosion is a relative new manufacturing process, being successfully applied in many industries as automobile one, aircraft, electrochemical, paper, food and so on. The main application of the abrasive jet is materials cutting, but it is possible to be made millings or turnings of surfaces. The paper highlights the main technical and economical performances of this process and also presents the scheme of a process unit together with its most important component – the system of jet formation.


Răzvan DOBREA, Carmen DOBREA

RISCUL ÎN PROCESELE INVESTIŢIONALE

Rezumat. Lucrarea de faţă cuprinde o scurtă prezentare a conceptului de strategie investiţională, cu evidenţierea principalelor caracteristici şi tendinţe, precum şi posibile abordări ale riscului ce afectează eficienţa proceselor investiţionale. Sunt prezentate implicaţiile probabilistice asupra riscului, precum şi modalităţi de cuantificare a riscului ce afectează procesele investiţionale.

THE RISK IN INVESTMENT PROCESSES

Abstract. The present paper contains a brief presentation of the investment strategy concept and it points out the main characteristics and tendencies, as well as the possible approach of the risk that affects the investment processes efficiency. There are presented the probabilistic implications upon the risk, as well as the quantization possibilities of the risk that affect the investment processes.


Constantin DUMITRU

[PDF]

PROIECTAREA ASISTATĂ PARAMETRIZATĂ A UNUI MODUL DE PRESARE

Rezumat. Calitatea şi costul produselor sunt funcţii dependente de nivelul tehnologiilor aplicate, atât în faza de concepţie cât şi în faza de execuţie. O creştere a eficienţei unui produs se face cu costuri minime investind mai mult în faza de cercetare şi proiectare. Proiectarea asistată parametrizată, modelarea matematică şi analiza cu elemente finite sunt modalităţi în acest sens. Lucrarea le abordează referitor la un modul de presare.

PARAMETRICAL AIDED DESIGN OF A PRESS MODULE

Abstract. The quality and the costs of the products are functions depended by the level of the applied technologies, both in the design stage and in the execution one. An increase of product efficiency is made by minimal costs only if exist a higher investment in the research and design stages. Parametrical aided design, mathematical modeling and final element analyze are methods used to obtain this aim. The paper presents these methods applied to a press module.


Constantin DUMITRU, Daniel POPESCU, Ştefan BUZATU

[PDF]

MODELAREA SISTEMELOR FLEXIBILE DE PRODUCŢIE PRIN REŢELE PETRI

Rezumat. În sistemele flexibile de producţie se desfăşoară evenimente asincrone paralele în timp, care concură la atingerea unui anumit scop comun, cel al funcţionării întregului sistem. Modelarea prin reţele Petri are ca obiectiv principal verificarea unor proprietăţi generale ale modelelor din categoria respectivă de sisteme flexibile, precum şi verificarea unor proprietăţi specifice modelului analizat. Confirmarea existenţei proprietăţilor atestă faptul că structura modelului adoptat este corectă, iar infirmarea unora dintre ele indică prezenţa unor erori de modelare.

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS MODELLING USING PETRI NETS

Abstract. Inside the manufacturing flexible systems appear, in time, parallel asynchronous events, which determine a specific purpose to be obtained that of the entire system function. Modeling using Petri nets has as main purpose checking some of the general properties of the models from the specific category of flexible systems, as well as checking of some specific properties of the analyzed system. If the existence of these properties is confirmed means that the adopted structure of the model is correct and if some of these properties are not confirmed indicate the presence of some modeling errors.


Nadia Carmen ENE

CICLUL DE VIAŢĂ AL PROIECTELOR PRIVATE ŞI PUBLICE. DIFERENŢE FUNDAMENTALE

Rezumat. Procesul rapid de schimbare la care sunt supuse în prezent firmele private cât şi entităţile şi organismele de toate tipurile determină necesitatea desfăşurării unor proiecte de anvergură, proiecte ce sunt tot mai dificil de gestionat eficient. Majoritatea firmelor şi organismelor administraţiei publice sunt pregătite, mai degrabă, de a gestiona activităţi continue şi de rutină decât proiecte speciale şi complexe. Lucrarea prezintă o serie de elemente ce diferenţiază gestionarea proiectelor de investiţii în sectorul public faţă de cel privat, precum şi o enumerare a fazelor ciclului de viaţă a unui proiect cu aplicabilitate în ambele sectoare.

LIFE CYCLE OF PRIVATE AND PUBLIC PROJECTS. FUNDAMENTAL DIFFERENCES

Abstract. The rapid changing process that constrains, in the present, both the private firms and all types of entities and organisms determines the necessity of proportions projects existence. This type of projects is more and more difficult to be efficient administrated. The paper presents a series of elements that underline the difference between the administration of the investment projects in the public field beside the private one, and also an enumeration of the life cycle fazes of a project that is applicable in both fields.


Anca FORIŞ, Iuliana CHIOSEA

ANALIZA ERGONOMICĂ A PRESELOR MECANICE CU BATIUL DESCHIS, ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII CONSTRUCTIVE A ACESTORA

Rezumat. Lucrarea prezintă rezultate ale unor cercetări teoretice şi experimentale complexe de ergonomie, efectuate asupra unor prese mecanice cu batiul deschis de fabricaţie românească, precum şi concluzii desprinse în urma acestor cercetări.

ERGONOMIC ANALYZE OF THE OPEN FRAMING MECHANICAL PRESS, WITH THE VIEW TO THEIR CONSTRUCTIVE OPTIMIZATION

Abstract. This paper presents results of some complexes theoretical and experimental ergonomics researches, regarding some Romanian mechanical presses with open frames. More, are presented some conclusions resulting from this studies.


Cătălin GHEORGHE

ASUPRA EFICIENŢEI ADMITERII LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Rezumat. Înscrierea unei societăţi comerciale la Bursei de Valori Bucureşti generează o serie de avantaje. Pornind de la conceptul de eficienţă sunt analizate eforturile necesare pentru înscrierea unei societăţi la Cota Bursei de Valori Bucureşti precum şi efectele rezultate.

UPON THE EFFICIENCY OF ENTERING INTO THE BUCHAREST STOCK EXCHANGE

Abstract. Entering a commercial company into the Bucharest Stock Exchange generates a series of advantages. Starting with the efficiency concept there are analyzed the efforts necessary to enter a company into the Bucharest Stock Exchange as well as the resulted effects.


Romeo IONESCU, Dumitru AMARANDEI

EFICIENŢĂ ECONOMICĂ ÎN CERCETAREA PROCESELOR DE PRELUCARE PRIN PLANIFICAREA EXPERIMENTALĂ

Rezumat. În activitatea inginerească se impune cercetarea unor fenomene complexe. Informaţii bune relativ la variaţia fenomenului se obţin când parametrii luaţi în studiu sunt cât mai mulţi. Acest lucru implică însă şi un număr mare de experienţe care atrag cheltuieli însemnate. Când s-a înţeles că efectuarea unui experiment este un proces complex a apărut teoria matematică a experimentului şi în cadrul ei organizarea experimentului. În lucrare se prezintă metoda planificării experimentului şi eficienţa utilizării ei, cu aplicare la un caz concret – optimizarea procesului de aşchiere a unor piese din Rul 1V.

THE ECONOMICAL EFFICIENCY IN MANUFACTURING PROCESS RESEARCH USING EXPERIMENTAL PLANNING

Abstract. In engineering activity there is necessary to be made the complex phenomena research. When in calculus are taking into consideration as many parameters as possible, there are obtained relative good information. But this fact implies a big number of experiments that involve important expanses. When it was understood that an experiment is a complex process appeared the experiment mathematical theory and as part of it the experiment organization. The paper presents the experiment planning method and its utilization efficiency, applied on a concrete case – the cutting process optimization of some pieces from Rul 1V.


Mircea IVAN

CREŞTEREA EFICIENŢEI SISTEMELOR DE PRODUCŢIE MARI PRIN ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA LOR PE CENTRE DE PROFIT

Rezumat. În lucrare sunt prezentate etapele de parcurs şi măsurile care trebuie luate de Consiliul de Administraţie al unui sistem de producţie mare, din ramura construcţiilor de maşini, pentru creşterea eficienţei lui economice în urma organizării şi funcţionării acestuia pe centre de profit. Exemplele date se referă la S.C. Roman S.A. care funcţionează astfel din 1998.

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE BIG MANUFACTURING SYSTEMS USING ITS ORGANIZATION AND FUNCTIONS IN PROFIT CENTRES

Abstract. The paper presents the stages that should be covered and the measures that should be taken by the Administration Board of a big manufacturing system, from engineering machine industry branch, to increase the economical efficiency after this system was organized and it functions in profit centers. The given examples refer to S.C. Roman S.A. that function in this way from 1998.


Vladimir MĂRĂSCU-KLEIN, Mircea DUMITRU

EFICIENŢA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII MATERIALELOR NECONVENŢIONALE ÎN CONSTRUCŢIA SCULELOR AŞCHIETOARE

Rezumat. Deşi preţul iniţial al sculelor din policristale de diamant sau nitrură cubică de bor este mai ridicat decât al sculelor din materiale clasice, preţul lor specific raportat la piesa prelucrată este incomparabil mai mic, ceea ce are drept rezultat realizarea unor economii importante şi implicit, al unei bune eficienţe economice.

ECONOMICAL EFFICIENCY OF UNCONVENTIONAL MATERIALS UTILIZATION IN CUTTING TOOLS DESIGN

Abstract. Although the initial price of the diamante polycrystalline tools or CBN ones is higher than those made by classical materials, their specific price in relation to the processed piece is incomparably lower, which has as result the achievement of and important economy and by default of a good economical efficiency.


Liviu MARIAN

EFICIENŢA SISTEMELOR PRODUCTIVE

Rezumat. Întreprinderea este un sistem complex, care pe lângă transformările directe pe care le suportă materiile prime în produse, cumulează şi o serie de activităţi specializate. În conducerea modernă a fost dezvoltată teoria conform căreia fiecărei funcţiuni i se acordă un statut special de centru de profit, care dispune de un sistem de control financiar precizând obiectivele, responsabilităţile, activităţile şi resursele puse la dispoziţie. Eficienţa utilizării acestor resurse reprezintă alături de eficacitate, criteriile de evaluare a managementului.

EFFICIENCY OF PRODUCTIVE SYSTEMS

Abstract. The unit is a complex system, which besides the direct transformations that are supported by the working materials inside the products also accumulates a succession of specialized activities. In the modern management was developed the theory in accordance with to each function there is attributed a special status of profit center. This center disposes by a financial control system, being presented the objectives, responsibilities, activities and the resources that are available. These resources utilization efficiency represents beside the efficacy the evaluation criteria of the management.


Ion TUREAC

PROIECTAREA DURABILĂ – RESURSĂ A EFICIENTIZĂRII MAŞINILOR-UNELTE

Rezumat. Lucrarea urmăreşte reconsiderarea criteriilor de proiectare a maşinilor-unelte astfel încât pe lângă condiţiile tehnice şi economice prezente în actul de concepere actual să fie inclus şi cel de mediu. Prin câteva exemple se sugerează direcţii către care urmează a se îndrepta activitatea de cercetare pentru a răspunde dezideratului major al prezentului şi viitorului, cel de dezvoltare şi utilizare durabilă a maşinilor-unelte. Eficienţa maşinilor nu poate fi reală fără considerarea impactului acestora cu mediul ambiant.

LASTING DESIGN - A RESOURCE OF GROWING EFFICIENCY OF MACHINE-TOOLS

Abstract. The present paper has in view the reconsideration of the machine-tools design criteria thus, besides the technical and economical conditions that are presented in the present contrivance act, to be introduced the environment one. Using a few examples there are suggested some directions to which the research activity is supposed to aim for responding to the major desideratum of the present and future, that of the development and lasting utilization of the machine-tools. The efficiency of the machine-tools could not be real without taking into consideration their impact with the environment.


Ion VERZEA, Gabriel-Petru LUCA, Valentin VERZEA

STUDIU PRIVIND "PROFILUL MENTENANŢEI" ÎN ÎNTREPRINDERI DIN ROMÂNIA

Rezumat. Studiul de faţă are ca obiectiv analiza nivelului general de dezvoltare a mentenanţei, utilizând o metodă de analiză specifică denumită "Profilul mentenanţei". Pentru a conferi un grad relativ ridicat de reprezentativitate rezultatelor obţinute, analiza a fost realizată pe un eşantion de 40 de întreprinderi mici şi mijlocii din România, din diverse domenii de activitate.

STUDY REGARDING “THE MAINTENANCE PROFILE”

Abstract. The present study has as objective the analyze of the development general level of the maintenance, using a specific method of analyze called “The maintenance profile”. The analyze was made upon a sample of 40 small and middle plants operation from Romania and from different activity fields with the purpose to confer a relative higher degree of representatives to the obtained results.


Home ] Up ] For Authors ] Peer Review ] Board ] Indexing ] Site Contents ] Recent Journal-Search ]